aveski wczasy narty wyjazd

Regulamin AVE SKIWARUNKI UCZESTNICTWA


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Warunki uczestnictwa i ubezpieczenia, stanowią integralną część Umowy.
2. Zawarcie Umowy pomiędzy Organizatorem dalej zwanym AVE SKI  (lub Agentem upoważnionym do sprzedaży imprez w oparciu o umowę agencyjną), a Uczestnikiem następuje, (jeżeli strony nie ustalą inaczej) po podpisaniu Umowy, wpłaceniu zaliczki w wysokości minimum 30% oraz pisemnym potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa przez AVE SKI. Złożenie podpisu na umowię bez wpłaty zaliczki ma charakter prawomocny, podobnie jak udokumentowana  wpłata zaliczki bez złożenia podpisu ma charakter prawomocny.
3. Podpisując umowę o świadczenie usług turystycznych z AVE SKI wyrażają Państwo jednocześnie zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (art. 23 pkt. 1 ppkt. 1 w związku z art. 7 pkt. 5) na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędne dla realizacji imprezy z AVE SKI.
4. Uczestnik powinien sprawdzić czy wystawiona Umowa jest zgodna z ofertą, a dane osobowe i adres osób mających wziąć udział w imprezie podane są prawidłowo.
5. Uczestnik ma obowiązek poinformować AVE SKI o pełnych danych osobowych oraz ewentualnych ich zmianach w takim terminie przed rozpoczęciem imprezy, aby możliwe było załatwienie koniecznych formalności.
6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych AVE zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy zawartej z Uczestnikiem, terminu, programu i ceny imprezy w przypadku zmiany kursów walut, zmiany cen paliwa, wzrostu podatków oraz siły wyższej. Podwyższenie ceny imprezy, nie może jednak nastąpić później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Sprzedający ma obowiązek zawiadomić o tym Uczestnika w formie pisemnej. W przypadku powyższych zmian Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie powiadamiając pisemnie w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, na warunkach określonych niniejszą umową w części "Rezygnacja i Zwroty". Brak odpowiedzi w tym terminie uważać się będzie za akceptację nowych warunków.
7. AVE zastrzega sobie prawo odwołania impreza w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m. in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa). Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego minimum Uczestników, z zastrzeżeniem, że nie później jak 10 dni przed jej rozpoczęciem i do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku odwołania wyjazdu z danego miasta, a w każdym czasie z przyczyn od AVE ski nie zależnych i nie zawinionych. W takich wypadkach AVE ski zobowiązuje się do przedstawienia oferty zastępczej lub też zwrotu określonej umową należności (bez odsetek).

REALIZACJA IMPREZY I BAGAŻ
8. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych upoważniających do przekroczenia granicy RP i granic innych państw przez które przejeżdża i do których się udaje: paszport, ważną wizę w przypadku konieczności jej posiadania o ile tego nie zapewnia AVE SKI, ewentualnie wymagane zaświadczenie lekarskie, dowód wpłaty.
9. AVE SKI nie gwarantuje miejsca na imprezie w przypadku samowolnej zmiany przez uczestnika miejsca rozpoczęcia imprezy.
10. Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do zaleceń przedstawiciela AVE SKI, przestrzeganie punktualności, a podczas imprez grupowych informowanie pilota wycieczki o zamiarze oddalenia się od grupy.
11. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika następują zmiany w trakcie trwania imprezy, AVE SKI zobowiązane jest do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku takiej możliwości Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń. Realizacja świadczeń zastępczych nie stanowi wady usługi i Uczestnik z tego powodu nie może rościć do AVE SKI pretensji.
12. AVE SKI nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nie należyte wykonanie umów wynikłe z: działaniem lub zaniechaniem klienta, siłą wyższą, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.
13. AVE SKI nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady lub niewykonanie obowiązków związanych z usługami, które były oferowane jedynie jako usługi dodatkowe wykonywane przez niezależnych od nas podwykonawców (np. organizacja imprezy sportowej, wycieczki z miejsca docelowego, wynajęty samochód, etc.), co było wyraźnie oznaczone w opisie imprezy. Wyżej wymieniona odpowiedzialność nie powstaje nawet wówczas, jeśli nasz przedstawiciel uczestniczy w organizowaniu tych dodatkowych usług.
14. Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych przez osoby trzecie nie pozostające w stosunku prawnym z AVE SKI, a także tych za których z mocy prawa AVE SKI nie może odpowiadać.
15. AVE SKI w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany warunków zakwaterowania na takie same lub o wyższym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków umowy i nie stanowi podstawy reklamacji.
16. Międzynarodowa doba hotelowa w EU zaczyna się o godz.17:00 i kończy o godz. 10:00. W związku z powyższym pokoje hotelowe i apartamenty muszą zostać opuszczone do godz. 10:00, nawet jeżeli wyjazd odbywa się po godz.18:00.
17. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszelkich lokalnych opłat - o ile nie zapewnia tego AVE SKI - podczas przejazdu oraz na miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, karty klubowe, końcowe sprzątanie itp.) wymienionych w ofercie - nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową wykonania świadczeń.
18. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i przepisów celno - wizowych, dewizowych i innych obowiązujących w RP, krajach tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze, samolocie oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec AVE SKI za szkody powstałe z winy jego lub osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie. Uczestnik zobowiązany jest do naprawy lub pokrycia związanych z tym kosztów.


 

BAGAŻ
19.1 Autokar, dopuszczalny na osobę to 20 kg + 5 kg podręcznego, (jedna para nart lub deska snowboardowa).
Bagaż dodatkowy  jest dodatkowo płatny - koszt określony jest na programie
19.2 Samolot, dopuszczalny na osobę to 20 kg + 5 kg podręcznego, pozostałe rzeczy - dodatkowe opłaty wg stawek przewoźnika (narty, deski snowboardowe, windsurfingowe - w miarę wolnego miejsca).

UBEZPIECZENIA
20. Uczestnik zawierając umowę oświadcza, że stan jego zdrowia oraz wszystkich osób również niepełnoletnich zawartych w Umowie w pełni umożliwia udział w imprezie.
21. Każdy Uczestnik (z wyjątkiem cudzoziemców zamieszkałych poza granicami Polski) imprezy organizowanej przez AVE SKI jest w cenie imprezy ubezpieczony od KL (kosztów leczenia- przy podróżach zagranicznych KL zapewnia w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, zwrot kosztów poniesionych na: badania i zabiegi lekarskie, zakup lekarstw, transport ubezpieczonego do szpitala, transport ubezpieczonego do kraju, zwrot kosztów leczenia wynosi równowartość w złotych 10.000 EUR) od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków za 100% uszczerbku na zdrowiu wynosi 5.000 PLN, a świadczeń z tytułu śmierci 2.500 PLN), oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego wynosi 500 PLN.
22. SIGNAL IDUNA S.A. bierze odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie kwoty gwarantowanej polisą. Czasami, mimo posiadania polisy, Uczestnicy sami muszą pokryć koszty drobnych usług medycznych i lekarstw, a zwrotu domagać się po powrocie do kraju. Ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami, w przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Procedura związana z wypłacaniem odszkodowań załatwiana jest bezpośrednio z ubezpieczycielem, zatem ani AVE SKI, ani Agenci nie będą dokonywały żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Pełne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu podróżnego dostępne są w każdej Agencji, sprzedającej imprezy AVE SKI. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia. tel. alarmowy 022 - 864 33 23.
23. AVE SKI zaleca wszystkim Uczestnikom zawarcie indywidualnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania podróży.
24.  Od dnia 26.11.2016 wszystkich klientów obowiązuje opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21.11.2016 roku.

WARUNKI PŁATNOŚCI
24. Przy podpisaniu Umowy Uczestnik wpłaca na rzecz AVE SKI zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny imprezy, pozostałą część należy wpłacić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na 30 i mniej dni od daty rozpoczęcia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości ceny dniu zapisu. Rezerwacja wstepna ma termin tylko 48 godzin.
25. W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek bankowy AVE SKI, datą płatności jest data stempla banku, w którym zostało złożone zlecenie płatnicze lub data wpływu pieniędzy na nasze konto. Dowód wpłaty winien być dostarczony do Biura ( droga elektroniczna, faxem lub pocztą)
26. Nie dokonanie w terminie wpłaty lub nie dostarczenie dokumentów lub brakujących informacji powoduje automatyczne wygaśnięcie umowy z winy Uczestnika na warunkach rezygnacji. AVE SKI w takim przypadku nie jest zobowiązane do zawiadomienia o tym fakcie Uczestnika.

REZYGNACJE I ZWROTY
27. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie, lecz rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do AVE SKI.
28. Rezygnacja bez potrąceń następuje w przypadkach
- braku wymaganego minimum Uczestników
- nie przyjęcia zmian po otrzymaniu informacji w tej sprawie przez Uczestnika w ciągu 3 dni
- w razie odwołania imprezy
29. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie w tym m.in. z powodu niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych, Uczestnika obciążają rzeczywiste koszty poniesione przez AVE SKI, gdzie minimalne stałe koszty manipulacyjne to 80,00 zł, a 100% ceny imprezy stanowi maksymalną kwotę potrącenia. AVE SKI zaleca zawarcie ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy lub wcześniejszego powrotu imprezy.
29.1. Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od daty zawarcia umowy.
29.2. Zwrotu należności - po odliczeniu kosztów rezygnacji - AVE SKI dokonuje w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
30. W przypadku wszelkich zmian dokonanych przez Uczestnika potrącona będzie każdorazowo opłata manipulacyjna na pokrycie kosztów organizacji imprezy w wysokości 80,00 zł. Za zmiany pociągające powyższe koszty należy rozumieć: zmianę osoby uprawnionej do uczestnictwa w imprezie, zmianę typu zakwaterowania, zmianę zakresu świadczeń.
30.1 Powyższe zmiany mogą nastąpić tylko w formie pisemnej po wcześniejszym uzgodnieniu z AVE SKI.

REKLAMACJE
31. Wszelkie reklamacje, należy zgłaszać pisemnie w trakcie ich trwania bezpośrednio przedstawicielowi AVE SKI - pilot, rezydent (lub kontrahent) i otrzymać pisemne potwierdzenie. AVE SKI nie bierze odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody oraz nie odpowiada za szkody moralne.
32. AVE SKI przyjmuje pisemne reklamacje i zobowiązany jest do rozpatrzenia ich w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
33. Z chwilą opublikowania nowych prospektów tracą ważność wcześniejsze, dotyczące tych samych miejsc docelowych, terminów i warunków.
34. Nieważność poszczególnych niniejszych postanowień nie narusza ważności pozostałych postanowień.
35. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową ma zastosowanie Ustawa "O usługach turystycznych" z dnia 29.08.1997 oraz Kodeks cywilny.

ZAPRASZAMY!


Wyszukiwarka Alternatywna ofert na dojazd własny.

POGODA

Włochy 5°C
Francja 8°C
Polska 8°C
Austria 5°C
Szwajcaria 7°C
Izrael 21°C
facebook
logo Ave Active