aveski wczasy narty wyjazd

Ubezpieczenie narciarskie Bezpieczne Podróże

UBEZPIECZENIE BEZPIECZNE PODRÓŻE Z ROZSZERZENIEM NA AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTÓW, W TYM SPORTÓW ZIMOWYCH*

Jeśli planujesz aktywny wypoczynek, np. narty lub żagle z AVE to ta oferta jest dla Ciebie! SIGNAL IDUNA SKI to ubezpieczenie ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem nie tylko sportów zimowych: narciarstwa i snowboardu, ale także sportów letnich tj. windsurfing, kitesurfing czy narciarstwo wodne. Możesz również możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych*

CELEM WYBRANIA DLA CIEBIE NAJLEPSZEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA I JEGO ZAKUPU, PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM AVE:
•    mailowo - info@ave.turystyka.pl lub aveski@vp.pl
•    telefonicznie w godzinach pracy Biura: (pn-pt 8.30-16.30; wtorki:  11.00-19.00)
•    osobiście w siedzibie Biura AVESKI

Stałym Klientom proponujemy kontakt telefoniczny z Biurem i  przygotowanie polisy bez wychodzenia z domu - po podaniu danych i szczegółów wyjazdu, polisa zostanie wysłana na podany adres e-mail.

INFORMACJE O UBEZPIECZENIU
Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA składa się z trzech ubezpieczeń standardowych oraz ubezpieczeń dodatkowych. Ubezpieczenie Bezpieczne Podróży stanowią trzy ubezpieczenia: - kosztów leczenia i assistance - następstw nieszczęśliwych wypadków - pomocy i ochrony prawnej. Ubezpieczenie assistance pokrywa koszty powrotu do kraju, transportu, wyżywienia i zakwaterowania za granicą - w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a także koszty wizy, podróży i pobytu osoby niezbędnej do sprowadzenia osoby poszkodowanej do kraju. Ważnym elementem assistance jest Centrala Alarmowa czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i udziela pomocy na miejscu zdarzenia. W standardzie mieści się również ochrona prawna, która pokrywa koszty wynajęcia prawnika, który za granicą będzie dochodził Twoich roszczeń.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
KL - koszty leczenia
NNW - nastepstwa nieszczęśliwych wypadków
OC - odpowiedzialność cywilna

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE: koszty leczenia i assistance Ubezpieczonego, który przebywając za granicą kraju stałego miejsca zamieszkania musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Za koszty leczenia uważa się powstałe za granicą kraju stałego miejsca zamieszkania ubezpieczonego, wydatki poniesione na:
a) badania i zabiegi lekarskie
b) wizyty u lekarza,
c) zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
d) pobyt w ambulatorium lub szpitalu
e) poród, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży,
f) naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez bezpośrednio po wypadku,
g) leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów
h) komorę dekompresyjną w uzasadnionych medycznie przypadkach
i) transport Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala
j) transport Ubezpieczonego między placówkami medycznymi
k) transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej
l) pokrycie kosztów ratownictwa na stoku. Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie równowartość w złotych 5.000 EUR i stanowi podlimit sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
Ubezpieczalnia pokrywa niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczonego, który uległ w czasie pobytu za granicą RP lub kraju stałego miejsca zamieszkania, nieszczęśliwemu wypadkowi, (który nie musi skutkować trwałym uszkodzeniem ciała) lub nagłemu zachorowaniu.
Przez koszty ratownictwa rozumie się:
1) koszty poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownictwa,
2) udzielenie doraźnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia,
3) transport z miejsca wypadku do najbliższego, wymaganego stanem zdrowia punktu opieki medycznej (przy użyciu specjalistycznych środków transportu jak m.in.: sanie, helikopter, tobogan, motorówka). Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie równowartość w złotych 5.000 EUR i stanowi podlimit sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

ASSISTANCE OBEJMUJE:
a) pokrycie kosztów transportu w związku z koniecznością powrotu Ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania
b) pokrycie kosztów transportu do kraju stałego miejsca zamieszkania po zakończeniu leczenia,
c) pokrycie dodatkowych kosztów transportu Ubezpieczonego
d) pokrycie dodatkowych kosztów i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji,
e) pokrycie dodatkowych kosztów podróży osoby towarzyszącej niezbędnej do sprowadzenia
f) pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego (tylko w przypadku osób zamieszkałych na terytorium RP)
g) pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego (dotyczy osób, których krajem stałego miejsca zamieszkania nie jest RP)
h) pokrycie kosztów zakupu trumny bądź urny jak i kremacji za granicą, jeżeli miejscowe przepisy dotyczące transportu zwłok tego
i) całodobowy dyżur Centrali Alarmowej
j) pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
k) pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą
  W przypadku korzystania z polisy należy natychmiastowo skontaktować się:

  Centrala Alarmowa Inter Partner

  Telefon czynny całą dobę: (4822) 864 55 26, fax.:(4822) 864 55 23
  Pracownikowi Centrali Alarmowej należy podać:

  • Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia poszkodowanego,
  • Numerefon kontaktowy zgłaszająne przez pracownika Centrali Alarmowej.Wyszukiwarka Alternatywna ofert na dojazd własny.

POGODA

Włochy 5°C
Francja 8°C
Polska 8°C
Austria 5°C
Szwajcaria 7°C
Izrael 21°C
facebook
logo Ave Active