aveski wczasy narty wyjazd

Zakres turystycznych polis ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie podróżne SIGNAL IDUNA zapewnia pomoc na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń za granicą. Oferujemy szeroką gamę ubezpieczeń dostosowaną do wszystkich form turystyki. Ubezpieczamy zarówno wyjazdy krótko-, jak i długoterminowe, bez względu na to, jaki środek lokomocji czy miejsce zakwaterowania wybierzesz. Dowiedz się przed jakimi nieprzewidzianymi zdarzeniami chronią Cię nasze polisy turystyczne.

CELEM WYBRANIA DLA CIEBIE NAJLEPSZEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA I JEGO ZAKUPU, PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM AVE
•    Mailowo - info@ave.turystyka.pl lub aveski@vp.pl
•    telefonicznie w godzinach pracy Biura: (pn-pt 8.30-16.30; wtorki: 11.00-19.00)
•    osobiście w siedzibie Biurze AVE SKI

Stałym Klientom proponujemy kontakt telefoniczny z Biurem i  przygotowanie polisy bez wychodzenia z domu - po podaniu danych i szczegółów wyjazdu, polisa zostanie wysłana na podany adres e-mail.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE BEZPIECZNE PODRÓŻE - INFORMACJE
Wyjeżdżasz za granicę w celach turystycznych, biznesowych lub edukacyjnych?
Zapewnij sobie jak najlepszą ochronę ubezpieczeniową, zarówno tę związaną z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, jak i ochronę prawną. Wybierz Bezpieczne Podróże!

Z czego składa się oferta?
W każdym wariancie składa się ona z trzech ubezpieczeń standardowych (stanowiących bazę Bezpiecznych Podróży) oraz ubezpieczeń dodatkowych. Standard Bezpiecznych Podróży stanowią trzy ubezpieczenia: - kosztów leczenia i assistance - następstw nieszczęśliwych wypadków - pomocy i ochrony prawnej Ubezpieczenie assistance pokrywa koszty powrotu do kraju, transportu, wyżywienia i zakwaterowania za granicą - w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a także koszty wizy, podróży i pobytu osoby niezbędnej do sprowadzenia osoby poszkodowanej do kraju. Ważnym elementem assistance jest Centrala Alarmowa czynna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Numer Centrali Alarmowej podany jest zawsze na polisie ubezpieczeniowej. Centrala Alarmowa udziela pomocy na miejscu zdarzenia. Informuje również, jakie działania należy podjąć w danej sytuacji (np. utraty dokumentów, biletów itp.) oraz przekazuje wiadomości rodzinie lub pracodawcy. W standardzie mieści się również ochrona prawna, która pokrywa koszty wynajęcia prawnika, który za granicą będzie dochodził Twoich roszczeń. Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka, pracą fizyczną za granicą czy następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

WARIANTY UBEZPIECZENIA
Bezpieczne Podróże mają dwa warianty: TRAVEL i BUSINESS. Wariant TRAVEL polecamy osobom wyjeżdżającym na urlop, wycieczkę objazdową, na studia lub do pracy. Ubezpieczenie w wariancie BUSINESS przewidziane jest tylko dla wyjazdów o charakterze służbowym.

Czym różnią się te warianty?
Wariant BUSINESS różni się od wariantu TRAVEL przede wszystkim rozszerzonym pakietem assistance. W skład rozszerzonego pakietu assistance w wariancie BUSINESS wchodzi wiele dodatkowych świadczeń (w stosunku do pakietu standardowego), a wśród nich: opieka nad członkami rodziny, pomoc w przypadku przerwanej podróży lub opóźnienia lotu, zastępstwo kierowcy, telefoniczna pomoc prawna, a dla golfistów - zwrot części kosztów w przypadku odwołania uczestnictwa w imprezie golfowej z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Na jaki czas można wykupić to ubezpieczenie?
W wariancie TRAVEL na okres od 1 dnia do 1 roku. W wariancie Business na okres 6 lub 12 miesięcy w wersji imiennej, a w wersji bezimiennej na okres 12 miesięcy.

1. UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE BEZPIECZNE PODRÓŻNE TRAVEL
INFORMACJE O PRODUKCIE
Ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA Travel obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego i odpowiedzialności cywilnej oraz assistance.

Czym jest ubezpieczenie kosztów leczenia?

Ubezpieczenie to zapewnia zwrot kosztów bezpośredniej opieki lekarskiej: badań i zabiegów w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku za granicą. Osoby podróżujące z polisą TRAVEL mają prawo do refundacji znacznie większej ilości wydatków związanych z nieprzewidzianym zachorowaniem. Standardowo umowa ubezpieczenia kosztów leczenia zapewnia zwrot kosztów poniesionych na: zakup lekarstw; transport ubezpieczonego do szpitala; pobyt w szpitalu; transport do kraju; leczenie stomatologiczne do sumy określonej w polisie; podróż i pobyt osoby towarzyszącej, jeśli jej obecność jest niezbędna do załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju; transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub pochówek za granicą.

Czym jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków?
Nieszczęśliwy wypadek na wakacjach może przydarzyć się każdemu, a za granicą może być dodatkowo bardzo kosztowny. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia odszkodowanie w razie urazu ciała bądź śmierci. Wysokość świadczenia zależy od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu i określana jest przez lekarza.

Czym jest ubezpieczenie bagażu podróżnego?
Wybierając się nawet w kilkudniową podróż, często zabieramy ze sobą olbrzymi bagaż! Warto ubezpieczyć go na czas wyjazdu. Ochroną objęte będą wówczas rzeczy przeznaczone do Twojego osobistego użytku. Wypłacamy odszkodowanie w razie ich utraty, zaginięcia lub uszkodzenia.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?
Pakiet OC zapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia szkód osobowych lub rzeczowych innym osobom. Szkoda rzeczowa to zniszczenie lub utrata czyichś rzeczy. Szkodą osobową jest spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia osoby trzeciej. Chronimy Cię przed odpowiedzialnością finansową - czyli wypłacamy odszkodowanie, które byłbyś zobowiązany zapłacić osobie poszkodowanej. Gdy coś się wydarzy, wystarczy zadzwonić pod numer całodobowej Centrali Alarmowej, podany na wszystkich polisach turystycznych. Jesteśmy w stanie udzielić kompetentnej rady i przejąć bezpośrednią opiekę nad osobą, która zgłosi potrzebę pomocy związanej z nagłym wypadkiem, chorobą czy zajściem innego nieprzewidywanego zdarzenia, które spowodowało zmianę biegu podróży.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Pakiet BEZPIECZNE PODRÓŻE TRAVEL daje możliwość wykupienia podstawowego ubezpieczenia turystycznego w formie rozszerzonej:
• OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - ochrona ubezpieczeniowej w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, powstałych w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzonej przez ubezpieczonego w trakcie jego podróży zagranicznej.
• CP - choroby przewlekłe - zwyżka od następstw chorób przewlekłych i nowotworowych.
• SM - sporty ekstremalne. Zwyżka obejmuje uprawianie sportów ekstremalnych, dyscyplin sportowych, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, a w szczególności: sporty powietrzne takie jak: skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie.
• SP - sporty wyczynowo lub udział w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych. Zwyżka obejmuje wyczynowe uprawianie sportu lub branie udziału w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych, uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, albo w celach zarobkowych, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach.
• HR -sporty wysokiego ryzyka obejmuje uprawianie jazdy konnej, polo, myślistwa, nurkowania z aparatem powietrznym, raftingu lub innych sportów wodnych uprawianych na rzekach górskich, sztuk walki i wszelkiego rodzaju sportów obronnych.
• WA - praca za granicą. Zwyżka obejmuje wykonywanie pracy fizycznej za granicą. Podjęcie przez Ubezpieczonego za granicą czynności, za które zwyczajowo otrzymuje się wynagrodzenie i które zwiększają ryzyko powstania szkody. Czynności te obejmują także wolontariat i praktyki zawodowe. Przez wykonywanie pracy fizycznej rozumie się wykonywanie wszelkich prac a w szczególności czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, pracy na wysokościach, remontowo - budowlanych, pracy w transporcie, w rolnictwie, pod ziemią, w hutnictwie, prace w usługach gastronomicznych.
• TK - amatorskie sporty zimowe. Jest to wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, w celu doskonalenia sprawności, wydolności zdrowia oraz wszechstronnym poznaniem atrakcji turystycznych, uprawiany często na oznakowanych szlakach i/lub trasach zjazdowych, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, głównie lokomocyjnym np. rower, żaglówka, kajak, narty, snowboard, windsurfing, kitesurfing, quady, trekking) uprawiany indywidualnie lub zespołowo, w grupach nieformalnych lub zorganizowanych (np. obozy zimowe - narciarskie - snowbordowe, tenisowe, taneczne, żeglarskie, amatorskie zawody), niekiedy połączone z elementami szkolenia i współzawodnictwa, również wszelkiego rodzaju zajęcia teambuldingowe (np. paintball, skoki bungee).

Warunki przystąpienia do umowy Ubezpieczenie Travel przeznaczone jest dla wszystkich, bez względu na wiek. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na okres: od 1 dnia do 1 roku. Oferujemy zniżki dla grup liczących ponad 10 osób.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE BEZPIECZNE PODRÓŻE (OFERTA PAKIETOWA)

KL - koszty leczenia
NNW - Następstwa nieszczęśliwych wypadków
OC - odpowiedzialność cywilna
2. UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE BEZPIECZNE PODRÓŻE BUSINESS
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób często wyjeżdżających za granicę. Zapewnia szeroką gamę sum ubezpieczenia i możliwość dowolnego wyboru zakresu ryzyk. Obok sugerowanych pakietów istnieje możliwość indywidualnego doboru z zakresu ryzyk przez ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance od 15.000 EUR do 100.000 EUR, następstw nieszczęśliwych wypadków od 15.000 PLN do 100.000 PLN, odpowiedzialności cywilnej od 30.000 EUR do 100.000 EUR, bagażu (w tym sprzęt elektroniczny) oraz sprzętu sportowego od 1.000 PLN do 5.000 PLN.
Polisa wydawana do Ubezpieczenia jest wzorowana na karcie płatniczej. Ubezpieczenie dostępne jest w wersji:
1.Wersja imienna
Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 6 lub 12 miesięcy, w tym czasie ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie wyjazdy bez względu na ich ilość pod warunkiem, że każdorazowa podróż nie trwa dłużej niż 60 dni. W przydatku tej polisy w tej wersji na karcie widnieje wówczas imię i nazwisko pracownika delegowanego za granicę.
2.Wersja bezimienna
Ubezpieczenie przeznaczone dla przedsiębiorców wysyłających swoich pracowników w podróże służbowe za granice, idealne dla firm transportowych, spedycyjnych, a także obsługujących wszelkiego rodzaju kontrakty zagraniczne. Jest to wygodna formą ubezpieczenia, którego nie trzeba odnawiać przy każdym wyjeździe zagranicznym. Ubezpieczenie jest zawierane na rok, ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w ramach osobodni przyznawanych ubezpieczonym osobom - zatrudnionym bądź wskazanym przez przedsiębiorcę.
W przypadku polisy w tej wersji na karcie widnieje nazwa przedsiębiorstwa, które przesyła do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. ewidencji ubezpieczonych osób oraz terminów ich podróży. Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby, o których podróży SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zostało poinformowane najpóźniej przed jej rozpoczęciem. Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. trwa w okresie obowiązywania umowy wyłącznie przez liczbę osobodni, za które została opłacona składka. Umowę ubezpieczenia zawiera się na rok.

Wyszukiwarka Alternatywna ofert na dojazd własny.

POGODA

Włochy 5°C
Francja 8°C
Polska 8°C
Austria 5°C
Szwajcaria 7°C
Izrael 21°C
facebook
logo Ave Active