aveski wczasy narty wyjazd

DOUBEZPIECZ SIĘ - sprzęt narciarski

UBEZPIECZENIE DODATKOWE SKI
Polisa obejmuje rozszerzenie ubezpieczenia narciarskiego o odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie sprzętu.

CELEM WYBRANIA DLA CIEBIE NAJLEPSZEGO WARIANTU UBEZPIECZENIA I JEGO ZAKUPU, PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM AVE:
•    mailowo: - info@ave.turystyka.pl lub aveski@vp.pl
•    telefonicznie w godzinach pracy Biura: (pn-pt 8.30-16.30; wtorki:  11.00-19.00)
•    osobiście w Biurze AVE

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie SKI dostępne jest w dwóch wariantach: SKI RP działające na terenie Polski oraz SKI Świat działające na terenie pozostałych państw świata.

SUMA UBEZPIECZENIA
1. Suma ubezpieczenia:

wariant I
a) SR (szkody rzeczowe) - 3000 PLN
b) OCo (OC osobowe) - 5000 EUR
c) OCrz (OC rzeczowe) - 2500 EUR
cena: ok. 40 PLN / tydzień

wariant II
a) SR (szkody rzeczowe) - 3000 PLN
b) OCo (OC osobowe) - 10 000 EUR
c) OCrz (OC rzeczowe) - 5000 EUR
cena:  ok. 50 zł / tydzień

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem ubezpieczenia są:
1) sprzęt sportowy,
2) odpowiedzialność cywilna.

I. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest tylko jeden rodzaj sprzętu sportowego wymienionego (narty biegowe lub zjazdowe, wiązania narciarskie, kijki narciarskie i buty narciarskie, narty wodne, snowboard, wiązania do snowboardu, buty snowboardowe, deska windsurfingowa/ kitesurfingowa - deska, statecznik, pędnik (maszt, bom, żagiel (żagiel - latawiec do kitesurfingu), osprzęt (przedłużka do masztu, linki trapezowe, trapez)), zabrany ze sobą w podróż.
2. Umowa ubezpieczenia obejmuje sprzęt sportowy, jedynie wówczas, gdy jest on:
1) pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego,
2) powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego,
3) oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
4) w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu,
5) w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego,
6) w zamkniętym pojeździe samochodowym, pod warunkiem umieszczenia sprzętu sportowego w zamkniętym bagażniku lub w lukach bagażowych,
7) w zamkniętej kabinie przyczepy lub jednostki pływającej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obejmuje: utratę sprzętu sportowego będącego przedmiotem umowy lub ubytek jego wartości z powodu zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. odpowiada wyłącznie za szkody powstałe wskutek:
1) wypadku lub katastrofy środka komunikacji,
2) nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego,
3) kradzieży z włamaniem z pomieszczeń
4) udokumentowanego rabunku - bez względu na miejsce jego dokonania.
4 Ubezpieczony jest zobowiązany do stosowania się do przepisów mających na celu zapobieganie powstaniu szkód, a zwłaszcza do zachowania należytej staranności w strzeżeniu mienia.

II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie roszczeń o charakterze cywilno-prawnym, jeżeli w wyniku zdarzenia szkodowego, będącego następstwem uprawiania sportów objętych umową ubezpieczenia, osoba trzecia doznała szkody osobowej lub rzeczowej.
2. W granicach swej odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zobowiązane jest do:
1) zbadania zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu roszczeń,
2) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
3) zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego wypadku niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
4) pokrycia niezbędnych kosztów sàdowej ochrony przed roszczeniem osoby trzeciej, w sporze prowadzonym na polecenie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. lub za jej zgodą,
5) wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej z tytułu ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia na podstawie uznania wydanego lub zatwierdzonego przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., zawartej lub zatwierdzonej przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ugody lub orzeczenia sądu.

Wyszukiwarka Alternatywna ofert na dojazd własny.

POGODA

Włochy 5°C
Francja 8°C
Polska 8°C
Austria 5°C
Szwajcaria 7°C
Izrael 21°C
facebook
logo Ave Active